Tiến độ triển khai kế hoạch đầu tư XDCB tháng 10 Bảo Lộc

Thực hiện Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2022 của tỉnh Lâm Đồng nguồn vốn ngân sách địa phương; Nghị quyết số 87/NQ-HĐND Tỉnh Lâm Đồng ngày 08/7/2022 về việc điều chỉnh, bỗ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022; Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn ngân sách cấp huyện; Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 07/01/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Bảo Lộc về kế hoạch đầu tư công năm 2022 của thành phố Bảo Lộc từ các nguồn vốn XDCB theo phân cấp của tỉnh; Văn bản số 1183/KHĐT-ĐTTĐ ngày 03/6/2022 của Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Lâm Đồng về việc rà soát, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 hàng tháng. UBND thành phố Bảo Lộc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB tháng 10 (thực hiện đến ngày 24/10/2022) như sau:

Tiến độ triển khai kế hoạch đầu tư XDCB tháng 10 Bảo Lộc

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐẦU TƯ 2022

Năm 2022, đến thời điểm tháng 10/2022, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản do thành phố quản lý là: 417,500 tỷ đồng. Trong đó: Nguồn vốn NSNN do Thành phố trực tiếp quản lý và làm chủ đầu tư là: 399,603 tỷ đồng: vốn nhân dân đóng góp 11,897 tỷ đồng, được phân bỗ bồ trí cho 67 công trình chuyên tiếp, 52 công trình khởi công mới, 02 công trình chuẩn bị đầu tư và các công trình BTXM xây dựng nông thôn mới. Chi tiết nguồn vốn như sau:

– Ngân sách tỉnh bố trí năm 2022: 225,700 tỷ đồng.

+ Nguồn vốn ngân sách tập trung: 46,800 tỷ đồng.

+ Nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất: 121,900 tỷ đồng.

+ Nguồn vốn xổ số kiến thiết: 57,000 tỷ đồng.

* Kế hoạch vốn tỉnh bố trí năm 2022: 225,700 tỷ đồng, được phân bổ cho 18 công trình chuyển tiếp và vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XD nông thôn mới 5 tỷ đồng.

– Ngân sách thành phố bố trí năm 2022: 161,350 tỷ đồng.

+ Nguồn XDCB theo phân cấp của tỉnh: 25,350 tỷ đồng.

+ Nguồn XDCB phân cấp từ nguồn thu.

Công ty Bia Sài Gòn: 50,000 tỷ đồng.

+ Nguồn XDCB phân cấp từ nguồn sử dụng đất: 86,000 tỷ đồng

* Kế hoạch vốn thành phố bô trí năm 2022: 161,350 tỷ động; được phân bổ cho 49 công trình chuyển tiếp, 52 công trình khởi công mới, 6 công trình chuẩn bị đầu tư, hỗ trợ xây dựng các đường BTXM cho 1] phường, xã và bố trí công tác quy hoạch và cấp vốn ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội 7 tỷ đồng.

– Nguồn vốn được phép kéo dài từ năm 2021 sang năm 2022 thực hiện: 12,553 tỷ đồng.

+ Nguồn vốn ngân sách cấp Tỉnh: 0,603 tỷ đồng.

+ Nguồn vốn ngân sách cấp Huyện: 11,950 tỷ đồng..

Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB đến ngày 24/10/2022 như sau:

+ Về khối lượng đã triển khai thực hiện: 248,738 tỷ đồng, bằng 62,25% KH vốn bế trí. Trong đó: Nguồn vốn tỉnh bố trí: 157,733 tỷ đồng, bằng 69,9 % KH vốn; Các nguồn vốn do thành phố bố trí đạt 87,900 tỷ đồng, bằng 54,48% KH vốn, bao gồm nguồn vốn XDCB theo phân cấp của tỉnh: 20,792 tỷ đồng, bằng 82,02% KH vốn, nguồn vốn XDCB phân cấp từ nguồn thu công ty Bia Sài Gòn: 25,620 tỷ đồng, bằng: 51,2% KH vốn, nguồn vốn XDCB phân cấp từ nguồn thu sử dụng đất: đạt 41,488 tỷ đồng bằng 48,2% KH vốn; Nguồn vốn được phép kéo dài từ năm 2021 sang năm 2022 thực hiện và giải ngân thanh toán: 3,105 tỷ đồng, bằng 24,74% KH vốn.

+ Về giải ngân (tạm ứng và thanh toán): 247,729 tỷ đồng, bằng 61,99% KH vốn. Trong đó: Nguồn vốn tỉnh bố trí đạt: 151,704 tỷ đồng, bằng 67,21% KH vốn; các nguồn vốn huyện bố trí đạt 92,921 tỷ đồng, bằng 57,59% KH vốn, bao gồm nguồn vốn XDCB theo phân cấp của tỉnh: 19,686 tỷ đồng, bằng 77,66% KH vốn, nguồn vốn XDCB phân cấp từ nguồn thu công ty Bia Sài Gòn: 26,902 tỷ đồng, bằng: 53,8% KH vốn, nguồn vốn XDCB phân cấp từ nguồn thu sử dụng đất: đạt 46,333 tỷ đồng bằng 53,9% KH vốn. Nguồn vốn được phép kéo dài từ năm 2021 sang năm 2022 thực hiện và giải ngân thanh toán: 3,105 tỷ đồng, bằng 24,74% KH vôn.

* Chỉ tiết tình hình triển khai theo các nguồn vốn:

Nguồn vốn ngân sách Tỉnh bố trí

Tổng số vốn của các nguồn: 225,700 tỷ đồng, bố trí công trình chuyên tiếp, 18/18 công trình đều được cấp Tỉnh phê duyệt đầu tư. Giải ngân đến 24/10/2022 đạt 151,704 tỷ đồng, bằng 67,21% kế hoạch vốn. Chi tiết nguồn vốn như sau:

+ Ngôn vốn ngân sách tập trung:

Tổng kế hoạch vốn: 46,800 tỷ đồng, được bố trí cho: 04 công trình chuyển tiếp: Xây dựng đường Nguyễn Thái Bình, Xây dựng, nâng cấp đường Hải Thượng Lãn Ông, Xây dựng đường Trần Khánh Dư, phường Lộc Phát, Xây dựng các tuyến đường đô thị: đường Lê Lai nối Phan Chu Trinh phường Lộc Tiến; hệ thống thoát nước, vỉa hè Nguyễn Văn Cừ phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc.

Đến 24/10/2022, khối lượng thực hiện: 29,5 tỷ đồng, bằng 63% KH vốn; giải ngân: 27,456 tỷ đồng bằng 58,7% kế hoạch vốn. 04 công trình đã thực hiện giải ngân, thanh toán kế hoạch vốn; 03/4 công trình đã triển khai đúng tiến độ thi công theo hợp đồng. Riêng có 01 công trình: Xây dựng, nâng cấp đường Hải Thượng Lãn Ông đã ký hợp đồng thi công xây dựng cuối năm 2021, nhưng hiện nay vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng trên tuyến đường (80 hộ dân và 01 tổ chức) nên chưa thể triển khai thực hiện. HĐND

Tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của công trình nâng cấp đường Hải Thượng Lãn Ông 10 tỷ đồng theo để xuất của Chủ đầu tư.

+ Nguồn vẫn cấp quyền sử dụng đất:

Tổng kế hoạch vốn: 121,900 tỷ đồng bồ trí cho: 09 công trình chuyền tiếp. Kết quả đến ngày 24/10/2022, khối lượng thực hiện: 80,684 tỷ đồng, bằng 66,2% kế hoạch vốn; giải ngân: 77,447 tỷ đồng bằng 63,5% kế hoạch vốn. 8/9 công trình đã triển khai thực hiện, chủ đầu tư đã phối hợp với các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để kịp thực hiện giải ngân kịp tiến độ kế hoạch đã đề ra.

Có 01/9 công trình: Xây dựng các tuyến đường đô thị: đường nối từ khu phố 3, phường B’lao đến đường vành đai phía Nam và đến đường Lam Sơn, thành phố Bảo Lộc, đang còn vướng GPMB nên chưa triển khai theo đúng kế hoạch trong tháng 7/2022. HĐND Tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 5/§ công trình đã khởi công với số vốn 15,1 tỷ đồng vì công trình đã hoàn thành và không sử dụng hết kế hoạch vốn bố trí và điều chỉnh giảm 5 tỷ đồng/20 ty đông bố trí đôi với công trình vướng GPMB theo đê xuât của chủ đầu tư đê đơn vị cam kết thực hiện 100% kế hoạch vốn được giao.

+ Nguồn vốn xổ số kiến thiết:

Tổng kế hoạch vốn: 57 tỷ đồng, khối lượng thực hiện đến ngày 24/10/2022: 41549 tỷ đồng, đạt 83,42% kế hoạch vốn, giá trị giải ngân đạt 46,801 tỷ đồng, đạt 82,11% kế hoạch vốn. Nguồn vốn này được bố trí cho:

+ 05 công trình chuyền tiếp: 52 tỷ đồng bao gồm công trình: Đầu tư 5 trường TH và THCS đạt chuẩn: Lý Thường Kiệt, Phan Bội Châu, Hai Bà Trưng, Lộc Thanh, Nguyễn Khuyến TP Bảo Lộc; Đầu tư 2 trường Mầm non đạt chuẩn: ĐamBri, Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc; Xây dựng hoàn chỉnh 2 trường Tiểu học: Tân Sơn, Bùi Thị Xuân, thành phố Bảo Lộc; Cải tạo, nâng cấp trường THCS Hùng Vương; Xây dựng đường vào khu lưu trữ rác dự phòng tại tiểu khu 474 thôn 2 xã Đại Lào.

+ Các công trình BTXM xây dựng nông thôn mới: đã được phân bố tại Quyết định 1293/QĐ-UBND ngày 09/6/2022 cho 19 công trình làm đường BTXM và cổng chào NTM. Đên 24/10/2022, đã có 14/19 công trình của 03 xã nông thôn mới đã thực hiện và giải ngân 3,538 tỷ đồng, đạt 70,8% kế hoạch vốn.

Các nguồn vốn huyện bố trí

Tổng số vốn của các nguồn thành phố bố trí: 161,350 tỷ đồng, bố trí 107 công trình. Các công trình này đều do UBND Thành phố quyết định đầu tư (105 công trình) và quyết định bố trí vốn chuẩn bị đầu tư (02 công trình). Trong đó bố trí 76,379 triệu đồng cho 49 công trình chuyên tiệp, 74,536 tỷ đồng cho 52 công trình khởi công mới; 0,7 tỷ đồng cho 02 công trình chuẩn bị đầu tư; 2,735 ty đông cho công tác thực hiện quy hoạch và 7 tỷ đồng cấp vốn ủy thác qua NHCSXH thành phố đê cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Chi tiết cụ thể từng nguồn vốn như sau:

Tổng số vốn: 25,350 tỷ đồng, được phân bổ, bố trí cho 20 công trình chuyển tiếp và 08 công trình khởi công mới.

Kết quá đến ngày 24/10/2022, Khối lượng thực hiện đạt 20,792 tỷ đồng, bằng 82,02% kế hoạch vốn, giá trị giải ngân đạt 19,686 tỷ đồng, đạt 77,66% kê hoạch vốn; 06/8 công trình khởi công mới đã hoàn thành thủ tục đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng và giải ngân tạm ứng 4,439 tỷ đồng đạt tỷ lệ: 54,5 % KH vôn.

Đã có 19/20 công trình chuyên tiếp thực hiện giải ngân kế hoạch vốn bố trí. Còn 01/20 công trình đã được chủ đầu tư phối hợp với đơn vị thi công hoàn chỉnh hồ sơ thanh toán và dự kiến giải ngân trong tháng 10/2022.

– Vốn XDCB phân cấp từ nguồn thu công ty bia Sài gòn: Kế hoạch vốn: 50,000 tỷ đồng bố trí cho 06 công trình chuyển tiếp, 10 công trình khởi công mới và cấp vốn ủy thác qua NHCSXH thành phố đề cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, đã thực hiện khối lượng 5 tỷ đồng.

Kết quả đến ngày 24/10/2022, khối lượng thực hiện: 25,620 tỷ đồng, đạt 51,2% kế hoạch vốn, giá trị giải ngân đạt 26,902 tỷ đồng, đạt 53,8 kế hoạch vốn

Nguôn vôn này được bố trí cho:

+ 06 công trình chuyển tiếp, 10 công trình khởi công mới. Đến thời điểm hiện tại, đã có 6/6 công trình chuyển tiếp đã thực hiện giải ngân kế hoạch vốn bố trí, đạt 55 2% kế hoạch vốn; 05/10 công trình khởi công mới đã hoàn thành thủ tục đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng và giải ngân tạm ứng 7,220 tỷ đồng đạt tỷ lệ: 39,2 % KH vốn.

+ Riêng nguồn vốn cấp vốn ủy thác qua NHCSXH thành phố để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, đã thực hiện khối lượng 5 tỷ đồng bằng 100% kế hoạch vốn, giá trị giải ngân: 5 tỷ đồng bằng 100% kế hoạch vốn

– Vốn XDCB phân cấp từ nguồn sử dụng đất:

Kế hoạch vốn: 86,000 tỷ đồng bố trí 23 công trình chuyển tiếp, 34 công trình khởi công mới, 02 công trình chuẩn bị đầu tư, hỗ trợ xây dựng các đường BTXM cho 11 phường, xã, bố trí công tác quy hoạch và cấp vốn ủy thác qua NHCSXH thành phố để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách: 2 tỷ đồng.

Kết quá đến ngày 24/10/2022, khối lượng thực hiện đạt: 41,488 tý đồng, bằng 48,2% kế hoạch vốn, giá trị giải ngân: 46,333 tỷ đồng bằng 53,9% kế hoạch vốn.

Đến thời điểm hiện tại, có 16/23 công trình chuyên tiếp thực hiện giải ngân kế hoạch vốn bố trí, các công trình còn lại đang hoàn chỉnh hồ sơ nghiệm thu thanh toán để thực hiện giải ngân kế hoạch vốn trong tháng 10-11/2022. Riêng có 01 công trình chuyên tiếp còn vướng GPMB (Xây dựng đường Nguyễn An Ninh), dự kiến chưa thể thực hiện giải ngân kế hoạch vốn 2022 theo như kế hoạch đề ra. Đồng thời, có 22/34 công trình khởi công mới đã hoàn thiện công tác đấu thầu, ký hợp đồng thi công và tạm ứng với tổng giá trị là 24,506 tỷ đồng, đạt 57,7% kế hoạch vốn..

+ Riêng nguồn vốn cấp vốn ủy thác qua NHCSXH thành phố để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, đã thực hiện khối lượng 2 tỷ đồng bằng 100% kế hoạch vốn, giá trị giải ngân: 2 tỷ đồng bằng 100% kế hoạch vốn.

+ Nguồn vốn bố trí công tác quy hoạch chưa triển khai thực hiện vì vướng quy hoạch chung của thành phố chưa được phê duyệt.

– Các nguồn vốn được phép kéo dài từ năm 2021 sang năm 2022 thực hiện:

Kế hoạch vốn: 12, 553 tỷ đồng bố trí cho 01 công trình chuyển tiếp với số vốn là 0,603 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Tỉnh và 07 công trình chuyên tiếp với số vốn là 11,950 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách cấp Huyện, được phép kéo dài thời gian thực hiện tại Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 về việc cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách cấp huyện.

Kết quả đến nay 24/10/2022, thực hiện giải ngân thanh toán O1 công trình chuyên tiếp. với số vốn 603 triệu đồng. từ nguồn vốn ngân sách cấp Tỉnh, đạt 100% KH vốn. Đồng thời, đối với nguồn vốn ngân sách cấp huyện vừa được cho phép kéo đài trong tháng 7/2022, khối lượng thực hiện đạt: 2,502 tỷ đồng, bằng 20,94% kế hoạch vốn, giá trị giải ngân: 2,502 tỷ đồng bằng 20,94% kế hoạch vốn.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Đánh giá chung

+ Về kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn: 10 tháng đầu năm 2022, khối lượng đã triển khai thực hiện đạt thấp; Số vốn đã giải ngân (tạm ứng và thanh toán) đạt thấp: 247,729 tỷ đồng, bằng 61,99% kế hoạch vốn; thuộc nhóm các huyện thành có tỷ lệ giải ngân thấp trong tỉnh và chưa đảm bảo so với tiến độ tháng (phải đạt 75% trở lên).

Tiến độ triển khai để hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và tỷ lệ giải ngân từng công trình chuyền tiếp chưa đảm bảo tiến độ và yêu cầu đề ra theo chỉ đạo của UBND Tỉnh tại các Văn bản chỉ đạo của UBND Tỉnh: số 1822/UBND-KH ngày 22/3/2022, số 2856/UBND-KH ngày 26/4/2022 và Thông báo Kết luận số 66/TB- UBND ngày 29/3/2022.

Nguyên nhân

Tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư công đạt tỷ lệ thấp nguyên nhân chủ yếu là:

2.1. Nguyên nhân khách quan:

– Giá nguyên liệu đầu vào (nhiên liệu xăng, dầu, gas…) tăng mạnh, làm chi phí vận chuyển tăng. Một số vật tư chủ yếu trong xây dựng tăng cao như giá sắt tăng từ 18.000 đồng/kg tăng lên hơn 22.000 đồng /Kg, tăng lên 22%). Các công trình chuyên tiếp đã ký kết theo loại hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định , do vậy đơn vị thi công chần chừ, kéo dài thời gian thanh toán, chậm lập hồ sơ thanh toán. Riêng đối với những công trình khởi công mới, các đơn vị tư vấn chờ thông báo giá mới để cập nhật vào dự toán trình thẩm định hoặc phải điều chỉnh giá trị dự toán, điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật để phù hợp với tình hình giá cả hiện tại, dẫn đến công tác hoàn thành hồ sơ lập dự án đầu tư, lập BCKTKT kéo dài.

2.2. Nguyên nhân chủ quan.

– Công tác giao chủ đầu tư và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 từ các nguồn vốn tỉnh phân cấp cho thành phố còn chậm ( ngày 15/3/2022 mới giao chủ đầu tư và ngày 18/3/2022 phân bố vốn), cũng ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị đầu tư các công trình khởi công mới và giải ngân kế hoạch vốn đối với các công trình đã hoàn thành và chuyển tiếp.

– Ngày 08/7/2022, nguồn vốn đầu tư công ngân sách cấp huyện mới được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2021 với số tiền 11,950 tỷ đồng tại Nghị quyết số 88/NQ- HĐND ngày 08/7/2022.

– Một số công trình do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất; công tác vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, cây trồng, vật kiến trúc để giải phóng mặt bằng trước khi khởi công công trình, …. làm ảnh hưởng đến triển khai thực hiện dự án như công trình: XD Đường Hải Thượng Lãn Ông, XD đường nối từ Khu phố 3 Phường B’lao đến đường Lam Sơn, ….vv. Một số công trình công tác thu vốn đóng góp của nhân dân, tổ chức còn chậm trước khi triển khai thi công.

– Các chủ đầu tư chưa tập trung triển khai, quyết liệt chỉ đạo công tác chuẩn bị đầu tư, các đơn vị tư vấn chậm trễ công tác lập, nộp hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; dự án đầu tư, chất lượng hồ sơ chưa đạt yêu cầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các thủ tục triển khai hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư, tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, thương thảo ký hợp đồng thi công, hợp đồng tư vấn,… vv. Cũng như chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, lập hồ sơ thanh toán kịp thời.

– Một số chủ đầu tư còn chưa thật sự quyết liệt, chưa xem nhiệm vụ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị cần phải kiên quyết trong chỉ đạo thực hiện; Chưa có báo cáo đề xuất cụ thể để có sự vào cuộc của các cấp các ngành, sự phối hợp triển khai thực hiện của các phòng ban cơ quan đơn vị để báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền là UBND Thành phố xem xét, giải quyết các vướng mắc bất cập kịp thời, nhất là công tác bồi thường, Giải phóng mặt bằng, thu hồi đất,…

– Các chủ đầu tư, các phòng ban, đơn vị, … chưa thật sự quyết liệt trong triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo về công tác đầu tư XDCB tại các Văn bản chỉ đạo của UBND Tỉnh: số 1§22/UBND-KH ngày 22/3/2022, số 28§56/UBND-KH ngày 26/4/2022 và Thông báo Kết luận số 66/TB-UBND ngày 29/3/2022; Cũng như các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố số 704/UBND-TCKH ngày

NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP THỜI GIAN CÒN LẠI NĂM 2022

– Kiên quyết chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của UBND Tỉnh Lâm Đồng tại các Văn bản số 1822/UBND-KH ngày 22/3/2022, số 2856/UBND-KH ngày 26/4/2022 và Thông báo Kết luận số 66/TB-UBND ngày 29/3/2022.

Thành phố đã ban hành Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 thành lập 02 tổ công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn thành phố. Theo đó tập trung chỉ đạo công tác triển khai tiến độ, giải ngân vốn để hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2022, với mục tiêu đảm bảo tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm theo từng tháng theo Thông báo Kết luận số 66/TB-UBND ngày 29/3/2022.

– UBND thành phố xác định nhiệm vụ giải ngân kế hoạch đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2022, phân đâu tỷ lệ giải ngân sớm đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm chủ đầu tư trong giải ngân vốn đầu tư công.

– Thành phố tiếp tục tổ chức các cuộc họp chuyên đề về công tác đầu tư XDCB. Tổ chức các buổi làm việc với Ban Quản lý dự án ĐTXD, cùng các phòng chuyên môn, Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, các đơn vị phối hợp liên quan để tập trung chỉ đạo, rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thu hồi đất; Công tác vận động nhân dân hiến đất, hoa màu vật kiến trúc, …vv. Chỉ đạo đẩy nhanh việc huy động vốn đóng góp của nhân dân, tổ chức; Kịp thời giải quyết các khó khăn cho các chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

– Các chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu, đơn vị thi công có văn bản cam kết cụ thể tiến độ theo tuần, theo tháng, theo quý. Đối với các công trình chuyển tiếp và công trình khởi công mới đã hoàn tất thủ tục đấu thầu, tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư, đơn vị thi công tập trung máy móc thiết bị, phương tiện, vật tư, nhân công để thi công các công trình; các đơn vị thi công xây dựng phương án tăng ca để đảm bảo tiến độ, gắn với việc thường xuyên kiểm tra tiến độ, chất lượng công trình.

Thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, giải ngân thanh toán kế hoạch các nguồn vốn đầu tư đã bố trí năm 2022 để đảm bảo tỷ lệ giải ngân chứng trên địa bàn thành phố theo Thông báo Kết luận số 66/TB-UBND ngày 29/3/2022 của UBND Tỉnh.

– Tập trung chỉ đạo công tác Tổ chức kiểm tra chất lượng công trình hoàn thành theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP và công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các công trình XDCB đã hoàn thành năm 2021 và các năm trước trên địa bàn. (Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thành phố còn tồn đọng 90 công trình đã kết thúc quá trình đầu tư, kết thúc bố trí vốn nhưng chưa lập hồ sơ, nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *