Phê duyệt công trình Sơn vạch kẻ đường Lê Duẩn, Lộc Thắng, Bảo Lâm

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định về quản lý dự án đầu tư trong xây dựng, Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 02/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 12/2021/TT- BXD ngày 31/08/2021 của Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Độ xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

phê duyệt vạch kẻ đường lộc thắng bảo lâm

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; Quyết định số 02/QĐ-SXD ngày 12/01/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng % công bố đơn Giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2022; Quyết định số 02/QÐ-SXD ngày 12/01/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đông công bô đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2022;

Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 16/05/2022của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định phân cấp công tác quản lý nhà nước về thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và quản lý chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của UBND huyện Bảo Lâm về việc phê duyệt phương án phân bổ tiết kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa các tuyến đường giao thông năm 2022 (đợt I)

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế và Hạ tầng tại tờ trình số 47/TTr-KTHT của Phòng Kinh tế và Hạ táng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sơn vạch kẻ đường Lê Duẩn thị trấn Lộc Thắng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều I. Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sơn vạch kẻ đường Lê Duẩn thị trấn Lộc Thắng với nội dung như sau:

 1. Tên công trình: Sơn vạch kẻ đường Lê Duẩn thị trấn Lộc Thắng.
 2. Người quyết định đầu tư: UBND huyện Bảo Lâm.
 3. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD & CTCC huyện Bảo Lâm.
 4. Mục tiêu và quy mô đầu tư: Sơn vạch kẻ đường Lê Duẩn thị trấn Lộc Thắng nhằm nâng cao an toàn, phân làn xe cho người tham gia giao thông trên địa bàn. Quy mô đầu tư:Sơn vạch kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang đường Lê Duẩn thị trấn Lộc Thắng.
 5. Tổ chức tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH TVTK Trân Hoàng Thắng.
 6. Địa điểm xây dựng: thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.
 7. Loại, cấp công trình: cấp IV.
 8. Tổng mức đầu tư: 300.000.000 đồng, trong đó:

+ Chi phí xây lắp: 249.990.843 đồng

+ Chi phí QLDA: 5.497.980 đồng

+ Chi phí tư vấn ĐTXD: 23.226.495 đồng

+ Chi phí khác: 2.647.267 đồng

+ Chi phí dự phòng: 18.637.415 đồng

 1. Tiến độ thực hiện dự án: 2022.
 2. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn sự nghiệp kinh tế đã giao trong dự toán ngần… sách huyện 2022.
 3. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thực hiện quản lý dự án theo định hiện hành.
 4. Phương thức tổ chức thực hiện: Chủ đầu tư tự thực hiện.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện đối với nội dung kết quả thẩm định và đề xuất UBND huyện phê duyệt nêu trên

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo đúng nội dung quyết định; quy định hiện hành của nhà nước về đầu tư xây dựng công trình và các yêu cầu tại Văn bản số 19/KTHT-GT ngày 14/7/2022 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *