Thực hiện kết luận thanh tra quy hoạch đô thị Bảo Lộc

Thực hiện văn bản số 6576/UBND-ĐC ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc xử lý kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của UBND thành phố Bảo Lộc trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện với các nội dung sau:

thanh tra quy hoạch bảo lộc

NGHIÊM CHỈNH CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH TRONG CÔNG TÁC

Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị đối với nội dung còn tồn tại như: phê duyệt đề cương, nhiệm vụ, dự toán quy hoạch; lấy ý kiến cộng đồng dân cư và ý kiến cơ quan quản lý quy hoạch cấp trên; chấp hành đúng thời gian lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch.

– Thường xuyên rà soát việc tổ chức triển khai, thực hiện các đồ án quy hoạch, sự cần thiết xây dựng các đồ án quy hoạch mới để hàng năm xây dựng kế hoạch lập quy hoạch.

– Rà soát các khu vực đã có chủ trương đầu tư thực hiện dự án, công trình để góp ý quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040 nhằm đảm bảo khi tổ chức triển khai cụ thể mang tính khả thi.

Đối với công tác lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết nếu có sự thay đổi về quy mô, tính chất và nội dung quy hoạch so với quy hoạch chung phải xin ý kiến của Sở xây dựng theo quy định. Đối với việc lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết, ngoài việc xem xét nội dung quy hoạch phân khu, quy hoạch chung, yêu cầu phải xem xét chủ trương đầu tư của dự án đã được phê duyệt để quyết định hoặc xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

– Thực hiện rà soát các điểm bất hợp lý, còn chồng chéo về chức năng sử dụng đất giữa các quy hoạch, tham mưu UBND thành phố xử lý (trường hợp thuộc thẩm quyền của thành phố) hoặc tham mưu UBND thành phố góp ý kiến quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040 đảm bảo đồng bộ thống nhất.

ĐỐI VỚI TỒN TẠI VỀ CHỨC NĂNG QUY HOẠCH

Đối với 03 đồ án quy hoạch phân khu, điều chỉnh quy hoạch phân khu và 6 đồ án ngân sách nhà nước thực hiện: giao phòng Quản lý đô thị thực hiện rà soát các nội dung theo kết luận của Thanh tra và nội dung quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040 (do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư), tham mưu UBND thành phố góp ý kiến đối với nội dung quy hoạch chung, hoặc lập điều chỉnh các quy hoạch phân khu thuộc thẩm quyền của UBND thành phố để đảm bảo việc thực hiện thống nhất.

– Đối với 05 đồ án quy hoạch chi tiết sử dụng nguồn vốn từ các nhà đầu tư

– Đối với 02 đồ án: Quy hoạch chi tiết khu nhà ở biệt lập đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Bảo Lộc và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu biệt thự nghỉ dưỡng Công viên Hồ Nam Phương 2, phường Lộc Phát hiện chưa triển khai thực hiện, bên cạnh đó UBND tỉnh đã có Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 v/v chấm dứt hoạt động dự án đầu tư “khu nhà ở biệt lập đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Bảo Lộc. Đồ án quy hoạch phân khu công viên hồ Nam phương 2 (là cơ sở lập đồ án đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu biệt thự nghỉ dưỡng Công viên Hồ Nam Phương 2), UBND thành phố đã thu hồi và hủy bỏ theo yêu cầu tại Kết luận Thanh tra số 504/KL-SXD ngày 09/6/2014 của Sở Xây dựng. Do đó, giao phòng Quản lý đô thị tham mưu UBND thành phố thu hồi và hủy bỏ 02 Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết nói trên.

– Đối với 03 đồ án: Quy hoạch chi tiết lô 8, 11 thuộc quy hoạch khu dân cư đường Lý Thường Kiệt, phường Lộc Phát, Quy hoạch chi tiết xây dựng khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở Phương Nam tại phường 1, thành phố Bảo Lộc, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu đất ký hiệu B1 và B3 thuộc quy hoạch khu dân cư đường Lý Thường Kiệt phường Lộc Phát, giao phòng Tài chính -Kế hoạch phối hợp phòng Quản lý đô thị và các cơ quan liên quan tổng hợp hồ sơ làm việc với các sở ngành của tỉnh để làm rõ các nội dung theo Kết luận Thanh tra (làm rõ việc điều chỉnh quy hoạch so với chủ trương, quyết định phê duyệt dự án đầu tư và tiến độ thực hiện dự án; để xử lý hoặc báo cáo xin ý kiến xử lý thống nhất về mục tiêu và tiến độ dự án; nhằm tránh tình trạng việc lập quy hoạch khác với mục tiêu, dự án đầu tư được phê duyệt, hoặc thất thu thuế, tài chính về đất đai và các nghĩa vụ tài chính khác trong quá trình thực hiện dự án), thời hạn hoàn thành trước 30/10/2022. Sau khi có kết quả làm việc với các Sở ngành, tham mưu UBND thành phố báo cáo Thanh tra tỉnh theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *