Bảo Lâm đề nghị sáp nhập 4 thôn xã Lộc Thành, Lộc Quảng

Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm vừa có tờ trình gửi Sở nội vụ Lâm Đồng trong việc sáp nhập các thôn trên địa bàn xã Lộc Thành và Lộc Quảng để thuận tiện cho việc quản lý.

đề nghị sáp nhập 4 thôn bảo lâm

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012;

Thực hiện Kết luận số 779-KL/HU ngày 19/8/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Lâm;

Thực hiện Văn bản số 7492/UBND-TKCT ngày 04/10/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc xây dựng đề án, phương án sáp nhập, chia tách và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2022; Văn bản số 1109/SNV-XDCQ ngày 07/10/2022 về việc hướng dẫn lập Đề án, phương án; quy trình lập hồ sơ sáp nhập thôn, tổ dân phố và đổi tên thôn thành tổ dân phố;

Căn cứ hồ sơ đề nghị sáp nhập thôn của UBND xã Lộc Thành và UBND xã Lộc Quảng;

UBND huyện Bảo Lâm kính đề nghị Sở Nội vụ thẩm định, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định sáp nhập thôn trên địa bàn huyện Bảo Lâm. Cụ thể:

* Số thôn đề nghị sáp nhập: 04 thôn gồm:

– Xã Lộc Thành: sáp nhập thôn 10b với thôn 10c thành thôn 10.

– Xã Lộc Quảng: sáp nhập thôn 2 với thôn 3 thành thôn 2.

* Hồ sơ gửi kèm 05 bộ, gồm:

– Tờ trình của UBND huyện Bảo Lâm về việc đề nghị sáp nhập thôn;

– Tờ trình của UBND xã Lộc Thành đề nghị sáp nhập thôn 10b với thôn 10c thành thôn 10; Tờ trình của UBND xã Lộc Quảng đề nghị sáp nhập thôn 2 với thôn 3 thành thôn 2;

– Đề án sáp nhập thôn của xã UBND Lộc Thành và UBND xã Lộc Quảng;

– Biên bản tổng hợp ý kiến cử tri về đề án sáp nhập thôn của UBND xã Lộc Thành và UBND xã Lộc Quảng;

– Nghị quyết của HĐND xã Lộc Thành và Nghị quyết của HĐND xã Lộc Quảng về việc sáp nhập thôn;

UBND huyện Bảo Lâm kính đề nghị Sở Nội vụ thẩm định, trình cấp có thẩm quyền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *